Profilul școlii

 

Repere istorice

În  viața  comunităților  umane,  pădurea  a  impus  nu  numai un mediu  ambiant, dar şi un  mod de viaţă, mentalităţi şi comportamente umane, profesiuni, tradiție şi mitologie, şi nu în ultimul rând un rol fundamental în echilibrul ecologic al planetei. În acest context, pădurea, și de aici exploatarea lemnului, a îndeplinit în evoluţia societăţii omeneşti atât un rol economic, cât şi unul ecologic.

     Producătoare de lemn, apă şi „aer curat”, protectoare a bazinelor hidrografice, a solului şi terenurilor împotriva eroziunii şi a inundaţiilor, pădurea poate oferi şi produse nelemnoase ca: vânat (carne, blănuri, trofee), coaja arborilor pentru substanţe tanante, răşină pentru industria chimică şi cosmetică, fructe de pădure, ciuperci comestibile.

     Suprafața pădurilor României este de 6.240.000 hectare, adică 26,7 % raportată la suprafaţa totală a ţării.

     De-a lungul evoluţiei poporului român exploatarea pădurilor şi prelucrarea lemnului au constituit surse de existenţă. Secole de-a rândul, civilizaţia lemnului a reprezentat factorul de dezvoltare socio-economică zonală. Rolul economic al pădurii este impus de cerinţele tot mai mari ale economiei naţionale de exploatare şi valorificare integrală, superioară şi în condiţii de rentabilitate a masei lemnoase. Rolul ecologic al pădurii decurge din cerinţele realizării prin exploatare în pădurea cultivată a unei structuri capabile să servească în plan tot mai înalt ţelurile de producţie fixate prin cadrul silvic. Terminologiile de exploatare mobile, tipizate şi adaptabile condiţiilor din pădure sunt acceptate şi din punct de vedere ecologic. Prelucrarea lemnului se realizează în fabrici de cherestea şi apoi în fabrici de produse finite: mobilă, uşi-ferestre, plăci din aşchii de lemn (PAL) şi plăci fibro-lemnoase, case de lemn, obiecte de uz gospodăresc, instrumente muzicale, etc.

      Clădirea în care funcţionează astăzi liceul a trecut prin multe modificări şi îmbunătăţiri. Prima clădire era mult mai redusă ca incintă şi este atestată din anul 1915, când este înfiinţată şi o şcoală medie. În anii 1935 – 1937 clădirea este mărită şi îmbunătăţită primind actualul stil arhitectural. După unele extinderi în anii `50, ultimele modificări structurale au avut loc după cutremurul din 1977, când a fost îmbunătăţită structura de rezistenţă şi s-au operat unele modificări, fără a schimba stilul arhitectural.

Prima  şcoală  medie  din  această  clădire  este  transformată  după  1923  în  Şcoală industrială de fete, până după război ajungând de la 5 clase la 7 clase. În 1930 este denumită Gimnaziu industrial de fete, prin 1940-942 este denumită Şcoală profesională de fete, iar după război (1945) – Şcoală medie tehnică de fete. În 1953 şcoala medie este transformată în liceu – Liceul Teoretic nr. 2 “Ilie Pintilie“, până în anul 1971 când este înfiinţat Liceul de industrializare a lemnului nr. 4 Câmpina (ulterior Liceul Forestier, Grupul Şcolar Forestier, Colegiul Tehnic Forestier).

      După  1971,  Liceul  forestier  şi-a  construit  propria  personalitate,  prin  educaţia  şi  instrucţia  acordată viitorilor  muncitori  în  exploatarea  şi întreţinerea pădurilor, precum şi în industrializarea lemnului. Prin acest liceu au  trecut  o  mulţime din  actualii pădurari, brigadieri, ingineri  silvici care se află astăzi pe la ocoalele şi regiile silvice din apropiere, apoi lucrătorii în lemn, maiştri, ingineri în prelucrarea lemnului de pe la fabricile şi atelierele din zonă.

      La cutremurul din 4 martie 1977, liceul a traversat un moment de cumpănă. Circa jumătate din clădire era prăbuşită, iar în acel moment s-a pus chiar problema desfiinţării sau a mutării liceului în alt loc din Câmpina sau în altă localitate. Dacă liceul a rămas  pe  acest  amplasament  este  meritul directorului liceului din acel moment, d-l prof. ing. Popescu  Adrian, care  prin curaj  şi  tenacitate  a  susţinut  refacerea  clădirii  şi  a supravegheat lucrările derulate între 1977-1980.

Învăţământul  forestier  din  România  a  împlinit  în  2012 – 128 ani de existenţă.  La Câmpina, în judeţul Prahova, învăţământul forestier a luat naştere prin HCM nr.1100/1971, când s-a înfiinţat Liceul Industrial nr.4

      În perioada 1971-1989 instituţia noastră de învăţământ a pregătit elevi în profilurile:

1) Silvicultură şi exploatări forestiere;

2) Prelucrarea lemnului şi Şcoală Profesională în Prelucrarea lemnului şi Mecanizatori exploatări forestiere.

     În localul liceului a funcţionat şi un internat cu 3 dormitoare, dezafectate din 1998 şi transformate în săli de clasă, laboratoare. După 1989 Grupul Şcolar Forestier, deşi şi-a păstrat domeniul de bază şi-a diversificat oferta educaţională.

      Din 2003 localul dispune de o centrală termică, ce permite realizarea unei atmosfere propice mediului de învăţare şi de temperatură specifică anotimpului.

      Din  2004  instituţia  noastră  a  fost  cuprinsă  în  Programul  PHARE TVET  cu o evaluare financiară de 1.300.000€. Şcoala a fost dotată cu 2 laboratoare de informatică  (în total există 104 calculatoare conectate la Internet), copiatoare,  4 videoproiectoare, 3 televizoare,  9 imprimante,  2 staţii de emisie  recepţie, reportofoane, video, CDW-ritere. În valoare de 187.000 € şcoala a fost reabilitată, modernizată.  Au  fost procurate importante echipamente tehnice, constând în maşini unelte, tractoare, scule şi aparatură pentru silvicultură şi prelucrarea lemnului. Localul şcolii dispune de 15 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, 1 sală de sport, 1 bibliotecă (12.300 volume), 1 cab. Medical, 4 ateliere pentru instruire practică, 1 autoturism marca Dacia 1310. Începând cu septembrie 2011 unitatea dispune de un nou atelier şcoală (P + 1) şi încă două săli tranformate în mini ateliere. În toate acestea sunt instalate echipamente tehnice pentru prelucrarea lemnului, inclusiv un parc de utilaje ce cuprinde 4 tractoare de diverse capacităţi şi utilaje agricole aferente.

      Conducerea liceului din 1971 a fost asigurată ca directori:

  • 1971 – 1975                                     Stănescu Vasile Gheorghe
  • 1975 – 1987  şi 1990 – 1996            Popescu Adrian
  • 1987 – 1990                                    Beu Ioan Gheorghe
  • 1990 – 1996                                     Andrei Constanţa
  • 1996 – prezent                                 Râncu Gheorghe

      Colegiul Tehnic Forestier dezvoltă raporturi de parteneriat cu comunitatea locală, cu agenţii economici, cu instituţiile de cultură, universităţi, licee similare din ţară dar şi din străinătate – Modena, Italia, cu Germania prin programul S.E.S. De la 01.09.2011 unitatea şcolară a căpătat prin avizul şi O.M.E.C.T.S nr.3668/08.02.2011 titulatura de Colegiul Tehnic Forestier.

       Absolvenţii liceului forestier au urmat cursuri de învăţământ superior: universităţi, politehnici, I.A.T.C., teologie, jurnalism etc., integrându-se în societatea românească şi contribuind la creşterea prestigiului şi imaginii liceului. În şcoală se editează anual 2 reviste „Freamăt de codru” şi „Revista ecologică”, periodic fiind editate şi reviste la nivelul de clasă. Funcţionează, totodată, o fundaţie (O.N.G): A.C.S.E.T. ce desfăşoară anual activităţi cultural-sportive, de ecologizare, trasee şi orientare turistică.

        Din anul 2011 Colegiul Tehnic Forestier dispune de două centrale termice. În anul şcolar 2012-2013 au fost parchetate ultimele 4 săli de clasă şi s-au confecţionat în atelierele proprii mobilier şcolar (pupitre şi scaune) pentru 5 săli de clasă.

        Din septembrie 2014 a fost amenajat un cabinet multimedia (13 PC, server, o tabla interactivă şi video proiector).