Caiet de sarcini 2018 – Servicii de paza, supraveghere si control la obiectivul: “Colegiul Tehnic Forestier Campina”

Nr. 477/05.03.2018

Aprob

Colegiul Tehnic Forestier Campina

Director,

Prof.Serban Vasile-Vali

 

Caiet de sarcini

Servicii de paza, supraveghere si control la obiectivul: “Colegiul Tehnic Forestier Campina”

achizitor Colegiul Tehnic Forestier Campina, Cod C.P.V. 79713000 – 5 – servicii paza

 

Specificatii tehnice

Servicii de paza la

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CAMPINA

 

 1. Date generale

   

   

   

  1. Denumirea autoritatii contractante:
  1. Adresa: Bulevardul Carol I 31, Câmpina 105600
  2. Denumirea achizitiei:

<<Servicii de paza, supraveghere si control la obiectivul: Colegiul Tehnic Forestier Campina;

 1. Cerinte generale

Specificatiile tehnice fac parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare operator economic propunere tehnica si propunerea financiara.

Cerintele precizate in specificatiile tehnice sunt considerate obligatorii si minimale.

In acest sens orice propunere tehnica va fi luata in considerare in masura in care aceasta propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din prezentele specificatii tehnice.

 

 1. Date privitoare la contract

   

   

   

  1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de paza la obiectivul stabilit mai jos:
 • Colegiul Tehnic Forestier Campina, str. Bvd Carol I Nr. 31, Campina, PH;

– 1 post paza temporar – program 10 ore/zi de Luni pana Vineri;

2.2 Contractul de servicii se estimeaza a intra in vigoare la data 11.09.2018 , pana la data de 31.12.2018.

 1. Cerinte tehnice obligatorii pentru activitatea de paza

Ofertantul va asigura servicii de paza a obiectivului mentionat in prezenta documentatie, prin intermediul a 1 post de paza temporar.

Durata serviciului in posturi de paza, consemnele generale si particulare, obligatiile personalului de paza, reguli de acces in incinta obiectivelor, precum si ale mentiuni, vor fi detaliate in Planurile de paza ale obiectivelor, care se intocmesc de catre personalul ofertantului impreuna cu personalul achizitorului si se avizeaza de autoritatile competente, cu respectarea prevederilor legale.

Atributiile ofertantului

Ofertantul are obligatia sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract;

Ofertantul are obligatia sa asigure efectivul de agenti de paza stabilit de comun acord cu achizitorul, pentru fiecare obiectiv in parte si cu respectarea prevederilor din Planurile de Paza;

Ofertantul are obligatia sa intocmeasca, impreuna cu beneficiarul, planurile de paza aferente fiecarui obiectiv in parte, conform Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa intreprinde masurile necesare in vederea avizarii acestora de catre Politie; orice modificare a planurilor de paza se va efectua numai dupa avizarea prealabila a acestora de catre Politie;

Ofertantul are obligatia sa puna la dispozitia achizitorului, pentru executarea contractului, personal de specialitate/ agenti de paza avizat/ avizati de organele de politie, instruit/ instruiti si dotat/ dotati corespunzator pentru activitatile prestate;

Ofertantul are obligatia sa presteze serviciile de paza cu personal specializat, echipat in tinuta specifica a prestatorului si sa repartizeze agentii potrivit planurilor de paza;

Ofertantul are obligatia sa realizeze instruirea specifica a agentilor de paza pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu,

Ofertantul are obligatia sa garanteze pastrarea secretului profesional cu privire la datele legate de activitatea achizitorului si a obiectivelor in sine;

Ofertantul are obligatia sa comunice operativ, in scris, achizitorului, situatiile care pot conduce la slabirea sistemului de paza si la inlesnirea sustragerii de bunuri, precum simasurile ce trebuie intreprinse;

Ofertantul are obligatia sa informeze in timp util ori de catre ori este cazul, achizitorul, cu toate evenimentele produse in timpul serviciului de paza, precum si masurile luate, etc.

Agentii de paza si protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele indatoriri:

 • sa poarte permanent in timpul serviciului uniforma convenita si dotarile obligatorii;
 • sa cunoasca in amanuntime obiectivul si particularitatile acestuia;
 • sa asigura paza si apararea integritatii tuturor bunurilor si valorilor aflate in interiorul obiectivului;
 • sa asigure ordinea si linistea in raza postului, intervenind politicos, dar ferm pentru aplanarea oricarui conflict, luand masurile ce se impun;
 • sa nu permita stationarea in mod nejustificat a niciunei persoane in raza postului;
 • sa nu permita scoaterea de bunuri din institutie fara documente legale avizate de conducerea achizitorului;
 • sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului;
 • sa desfasoare activitatea specifica postului cu maxima discretie si cu respect pentru achizitor, angajatii si petentii acestuia;
 • sa verifice la terminarea programului sistemele de inchidere, respectiv ferestre, usi, acces birouri, magazii, etc.;
 • sa sesizeze organele abilitate despre faptele de natura sa prejudicieze patrimoniul institutiei si sa dea sprijin la prinderea faptuitorilor si recuperarea prejudiciilor create;
 • sa raporteze in permanenta factorilor carora le este subordonat evenimentele legate de indeplinirea obligatiilor de serviciu;
 • sa nu paraseasca postul de paza de care este raspunzator in timpul programului fara a-si asigura un inlocuitor, prin anuntarea prealabila a sefului ierarhic;
 • sa respecte intocmai regulile interne specifice obiectivului de paza pe care il deserveste;
 • sa raspunda pentru prejudiciile cauzate achizitorului din culpa sa, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • in cazul producerii unor calamitati naturale, dupa ce va constata locul producerii acestora, sa alarmeze in vederea evacuarii personalul si sa anunte evenimentul la Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta, cat si conducerii institutiei, etc.;
 • in caz de avarii produse la instalatii interioare, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostiinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
 • sa mentina in perfecta stare de curatenie spatiile puse la dispozitie de catre achizitor pentru desfasurarea activitatii;
 • sa anunte conducerea achizitorului, indiferent de ora, cu privire la orice incidente petrecute in incinta obiectivului
 1. Norme de securitatea muncii, P.S.I si Protectia Mediului
 2. Securitatea muncii

Personalul ofertantului, agentii de paza, isi vor desfasura activitatea in locatiile obiectivelor care fac obiectul prezentei documentatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

 • Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederii Legii nr. 319/2006 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Instructiunilor specifice de protectia muncii IPSM 2007;
 • Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinte de securitate si sanatate pentru locul de munca;
 • Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinte minime se securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
 1. Prevenirea si Stingerea Incendiilor

            In timpul desfasurarii activitatii in incinta obiectivelor, personalul ofertantului va respecta intocmai prevederile:

 • Legii nr. 307/2006 pe linie de prevenire si stingere a incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinului MAI 163/2007, etc.
 1. Protectia Mediului

Ofertantul va manifesta o deosebita atentie astfel incat sa se evite producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau asupra starii de sanatate a personalului.

Intocmit,

Adm.Tudorache Livia

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.